Заявяване на марка

РЕГИСТРИРАНЕ НА МАРКА

Предназначение на услугата

Чрез реализиране на административната услуга се придобива право върху марка, считано от датата на подаване на заявката. Правото върху марка, включва правото на притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който е идентичен или сходен на нея. Забраната за използване включва поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки, предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак, вносът или износът на стоките с този знак и използването на знака в търговски книжа и в реклами.

Когато марката е притежание на няколко лица и между тях не е уговорено друго, всяко от тях може да я използва в пълен обем. Правото да се разпореждат с марката (да я прехвърлят, да сключват лицензионни договори, да я залагат и предоставят като обезпечение) се упражнява съвместно от всички съпритежатели, като трябва да е налице тяхното писмено съгласие.

Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите

455 Регистриране на марка

Правно основание

Закон за марките и географските означения - чл. 10

Получател на административната услуга

Получатели на услугата могат да бъдат както български физически и юридически лица, така и чуждестранни такива. Чуждите физически и юридически лица извършват действия пред Патентното ведомство чрез представител по индустриална собственост, дружество или съдружие на представители по индустриална собственост или адвокати,. Когато заявителите по заявка за регистрация на марка са няколко и единият от тях е българско физическо или юридическо лице, упълномощаването на представител не е задължително. В този случай задължително се посочва адрес за кореспонденция в Република България. Българският закон не изисква заявителят непременно да е производствено или търговско предприятие, което да произвежда или търгува със стоките, съответно да извършва услугите, за които желае да регистрира марката.

Ниво на осигуреност на средствата за електронна идентификация за заявяване на ЕАУ

Нивото на идентификация за услугата в съответствие с чл. 8 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г. е "ЗНАЧИТЕЛНО".
За достъп до тази електронна услуга е необходима: Регистрация с потребителско име и парола

Език, на който се предоставя услугата

Услугата се предоставя на български език. Приложението, чрез което може да бъде заявена услугата, е достъпно и на английски език, но заявката се подава винаги на български език.

Такса за предоставяне на услугата и начини за плащане

Размерът на дължимата такса е определен в чл. 4 от Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България. Предвидени са самостоятелни такси, определени в лева, както следва:

Такса

Марки за услуги и съвместни марки

Колективни и сертификатни марки

Заявяване на марка

-

-

а) до три класа

520

1010

б) за всеки следващ клас

30

80

Претендиране на приоритет - за всеки приоритет по

20

20

Подаване на опозиция във връзка с чл. 12, ал. 1, ал. 3, ал. 4, ал. 6, ал. 7, ал. 8 от ЗМГО

350

700

Разглеждане на опозиции и искания за заличаване на регистрация във връзка с чл. 12, ал. 5 от ЗМГО

50

50

Издаване на свидетелство за регистрация

50

50

Разглеждане на жалби срещу решения за:

а) прекратяване на производство

100

100

б) отказ на регистрацията

160

160

в) решения на отдела по опозиции

160

160

Таксите могат да бъдат платени на каса в Патентното ведомство или да бъдат преведени по банков път. Когато заявлението е подадено по електронен път чрез портала на Патентното ведомство, таксата може да бъде заплатена по електронен път чрез системата ePay.

Процедура по предоставяне на услугата

Регистрацията на марка преминава през няколко основни етапа, които представляват етапи от реализацията на законово регламентирана процедура, както следва:

Подаване на заявка за регистрация на марка

За предоставяне на услугата, заявителят подава заявление за регистрация на марка по образец.

Към заявката се прилагат следните документи:

 • пълномощно, когато заявлението се подава чрез адвокат, представител по индустриална собственост, дружество или съдружие на представители по индустриална собственост;
 • приоритетен документ, когато е претендиран приоритет;
 • документ за платени такси за заявяване и  експертиза, издаване на свидетелство за регистрация
 • правила за използване на колективната или сертификатната марка, когато се иска регистрация на такава марка.

Когато заявката се подава по електронен път се прилагат сканираните изображения на посочените документи.

Заявлението може да бъде подадено по следните начини:

 • директно в ПВ на специално обособена за това регистратура;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;
 • чрез комуникационно средство, предаващо факсимиле или електронно копие;
 • по електронен път на електронния адрес за кореспонденция на Патентното ведомство;
 • чрез портала за електронни административни услуги на Патентното ведомство.

В случай на подаване чрез комуникационно средство, предаващо факсимиле или електронно копие, оригинал на заявката трябва да се получи в Патентно ведомство в 14-дневен срок от получаването на факсимилето или електронното й копие. В този случай за дата на заявяване се счита датата на получаване на заявката чрез комуникационно средство, предаващо факсимиле или на електронната поща.

За подаване чрез портала за електронни административни услуги на Патентното ведомство не се изисква подписване с квалифициран електронен подпис.

След получаване на заявката, тя се регистрира като получена. След регистриране на заявките същите се предават на компетентната дирекция за извършване на действия по датиране на заявката.

Датиране на заявката

На този етап се извършва проверка за редовност, свързана с т.нар. „установяване на дата на подаване на заявката”. Експертът проверява  дали са представени:

 • заявката за регистрация съгласно установения образец;
 • името и адресът на заявителя;
 • представянето на марката, чиято закрила се търси;
 • списък на стоките и/или услугите, за които се иска регистрацията;
 • правилата за използване на колективна или сертификатна марка – в случаите, когато се заявява регистрация на колективна или сертификатна марка.

В случай, че са изпълнени посочените изисквания, експертът датира заявката, като я  вписва във входящия регистър на заявките за марки на ПВ с входящ номер и дата на подаване, а на заявителя се съобщава писмено входящият й номер и установената дата на подаване.

В случай, че заявката не отговаря на изискванията за датиране на заявката, на заявителя се изпраща решение за прекратяване на производството, като заявката се счита за неподадена.

Проверка за заплатени такси

В хода на този етап се проверява доколко са спазени формалните изисквания за редовност на подадената заявка, а именно за всяка заявка с установена дата на подаване се проверява дали е приложен документ за платени такси за заявяване и експертиза, издаване на свидетелство за регистрация. Ако се установи липса на платени такси за заявяване и експертиза, и за публикация на заявката, на заявителя се предоставя 14-дневен срок за отстраняване на този недостатък като му се изпраща съобщение за заплащане на необходимите такси. До  14 дни след изтичането на този срок таксите могат да бъдат платени в двоен размер. Ако в същия срок таксите не бъдат платени в предвидения размер, заявката се счита за оттеглена и на заявителя се изпраща решение, че заявката се смята за  прекратена.

Формална експертиза

В  едномесечен срок от представяне на документа за платени такси се извършва формална експертиза. В случай че при нея се установят недостатъци, заявителят се уведомява и му се предоставя  едномесечен срок за отстраняването им. Ако в този срок заявителят не отстрани недостатъците производството се прекратява с решение на държавен експерт. Когато при проверката се установи, че заявката не се отнася до една марка, в рамките на посочения едномесечен срок, заявителят може да раздели заявката, като разделените заявки запазват датата на подаване, съответно приоритетната дата на първоначалната заявка. При разделяне на заявката се заплаща такса за заявяване и експертиза, издаване на свидетелство за регистрация , като съдържанието на разделената заявка не трябва да се различава от съдържанието на първоначалната заявка.

Експертиза по същество

В двумесечен срок от приключване на формалната експертиза или от публикацията на международната регистрация в официалния бюлетин на Патентното ведомство, се извършва експертиза относно наличието на абсолютни основания за отказ. Когато има основание за отказ за всички или за част от стоките или услугите, заявителят се уведомява като се посочват мотивите за отказа и му се предоставя двумесечен срок за възражение. Ако в рамките на този срок, заявителят не отговори, възрази неоснователно или не ограничи списъка на стоките или услугите се взема решение за пълен или частичен отказ. При частичен отказ, заявителят има възможност в едномесечен срок от получаване на решението или в производството по разглеждане на жалби срещу решения за отказ да подаде молба за разделяне на заявката.

Първа публикация

В едномесечен срок след приключване на експертизата относно наличието на абсолютни основания за отказ, всяка заявка, която отговаря на изискванията на закона се публикува в официалния бюлетин на Патентното ведомство. Международните регистрации, по които Република България е посочена страна, се публикуват в едномесечен срок от уведомяване на ведомството за международната регистрация.

Регистрация и публикация на регистрираната марка

В 7-дневен срок от изтичането на срока по чл.52, ал.1, когато не е подадена опозиция, или съответно от влизането в сила на решението за отхвърляне изцяло или частично на опозицията като неоснователна се взема решение за регистрация на марката. Марката се вписва в Държавния регистър на марките и се публикува в Официалния бюлетин на Патентното ведомство до един месец от датата на решението, като на заявителя се издава свидетелство за регистрация.

В производството по регистрация може да се премине и през следните факултативни етапи:

 • Оттегляне, ограничаване и промени в заявката

До вземането на решение по заявката, заявителят може да я оттегли или да ограничи списъка на стоките или услугите, за които марката е заявена. Когато заявителят оттегли заявката си, се постановява решение за прекратяване на производството по регистрация на марката.

По искане на заявителя в заявката могат да се внасят промени. Промените могат да се отнасят единствено до промяна в името или адреса на заявителя или за да се поправят допуснати грешки в името и адреса на заявителя и очевидни грешки. С искането за извършване на промени не следва да засяга знака или да се разширяват списъка на стоките или услугите.

Оттегляне, ограничаване и промени в заявката могат да бъдат извършени по електронен път, чрез предоставено по Патентното ведомство публично-достъпно уеб-базирано приложение. Приложението трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис.

 • Подаване на възражение срещу регистрация на марка

В тримесечен срок от публикацията по чл. 49, ал. 1, който за международните регистрации на марки започва два месеца след публикацията по чл. 49, ал. 3, а когато има подадена опозиция - до приключване на производството по опозиция, всяко физическо или юридическо лице, публичноправни субекти, както и сдружения на производители, доставчици на услуги, търговци или потребители могат да подадат възражение срещу регистрацията на марката или срещу признаване действието на международната регистрация на марка на територията на Република България на основание чл. 11, а за колективните и сертификатните марки - и на основание чл. 39, ал. 5, съответно чл. 40, ал. 4.

 • Подаване на опозиция срещу регистрация на марка

Притежателят, съпритежателят на по-ранна марка, лицензополучателят на изключителна лицензия на по-ранната марка, действителният притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България и за нея е подадена заявка за регистрация, действителният притежател на марка, когато заявителят е действал недобросъвестно при подаването на заявката /което е установена с влязло в сила съдебно решение/, действителният притежател на марка, заявена на името на агент или представител на притежателя без негово съгласие, търговец, който твърди, че марката се състои или съдържа негова фирма, както и лице което съгласно съответното законодателство може да упражни правото да забрани използването на марка на основание по-ранно регистрирано географско означение, може да подаде опозиция срещу регистрация на марка. В тримесечен срок от публикацията на заявката, определените лица могат да подадат опозиция срещу регистрацията на марка, заявена по националния ред.  Срокът за подаване на опозицията срещу признаване на действието на международна регистрация започва след изтичане на втория месец след публикацията на международната регистрация в официалния бюлетин на Патентното ведомство. Опозицията може да бъде подадена по електронен път, чрез публично-достъпното уеб-базирано приложение, като опозицията трябва да бъде подписана с квалифициран електронен подпис.

 • Възникване и развитие на спорно производство

Заявител на марка, който е получил:

 • решение за отказ на регистрацията на абсолютни основания;
 • решение за прекратяване на производството по формална експертиза;
 • решение на отдела по опозиция.

може да подаде жалба срещу това решение пред отдел “Спорове” на Патентното ведомство. За да отговаря на законовите изисквания за допустимост, жалбата трябва:

 • да е подадена не по-късно от два месеца, считано от датата, на която жалбоподателят е получил решението
 • да е придружена от документ за платена такса.

Жалба срещу решение на отдела по опозиция може да подаде и лицето, което е подало опозицията. Когато се установи, че тези условия не са изпълнени, на молителя се предоставя едномесечен срок за отстраняването им, в противен случай жалбата е недопустима и производство по нея не се образува. За да отговаря на законовите изисквания за формална редовност, всяка допустима жалба трябва:

 • да съдържа данни за заявката на марката и за жалбоподателя, както и мотиви срещу обжалваното решение
 • когато жалбата се подава чрез представител по индустриална собственост, към нея трябва да се приложи пълномощно на представителя, ако до този момент то не е представено по преписката.

Когато се установи, че тези две условия не са изпълнени, на жалбоподателя се предоставя едномесечен срок за отстраняването им, в противен случай жалбата е формално нередовна и производството по нея се прекратява с решение на председателя на Патентното ведомство. Производството се прекратява и тогава, когато жалбоподателят сам оттегли жалбата. Всяка допустима и формално редовна жалба се разглежда от състав на отдел “Спорове”, който се назначава със заповед на председателя на Патентното ведомство и се състои от двама държавни експерти и един юрист. Съставът разглежда мотивите на експертизата за отказ на регистрацията, за прекратяване на производството или за отхвърляне на опозицията, както и мотивите на жалбоподателя и изготвя становище по жалбата, въз основа на което председателят на Патентното ведомство взема решение. Когато жалбата е основателна, председателят на Патентното ведомство или оправомощен от него заместник-председател отменя решението за отказ, за прекратяване на производството или за отхвърляне на опозицията и постановява решение, с което:

 • връща заявката за регистрация на марката – когато е отменил решение за отказ на регистрация;
 • възобновява производството – когато е отменил решение за прекратяването му;
 • връща заявката за повторно разглеждане – когато е установил процедурни нарушения в производството по извършване на експертиза или опозиция.

Посочените решения не подлежат на обжалване по съдебен ред.

Когато жалбата е неоснователна, председателят на Патентното ведомство или оправомощен от него заместник-председател  постановява решение, с което потвърждава решението за отказ на регистрацията, за прекратяване на производството или за отхвърляне на опозицията. Тези решения могат да се обжалват по съдебен ред.

Съобщаване и получаване резултата на услугата

При заплащане на таксите в установения по закона срок се взема решение за регистрация на марката. Марката се вписва в Държавния регистър на марките, публикува се в официалния бюлетин на Патентното ведомство и на заявителя се издава свидетелство за регистрация.

Съхраняване на резултата от услугата в електронна форма от ПВ и начин за достъп до него

Патентно ведомство поддържа Държавния регистър на марките в електронна форма. Проверка за налични вписвания може да бъде извършена чрез системата BPO online. До един месец от датата на решението за регистрация на марката, на заявителя се издава свидетелство за регистрация.

Ред и срок за обжалване на действията на доставчика на електронни административни услуги

Компетентен да разглежда жалбите срещу решенията на председателя на Патентното ведомство, с които се потвърждава решението за отказ на регистрацията, за прекратяване на производството или за отхвърляне на опозицията, е Административен съд – гр. София.. Тези решения могат да се обжалват по съдебен ред в тримесечен срок от получаване на решението.

Решенията на Административен съд – гр. София могат да се обжалват пред Върховния административен съд, чието решение е окончателно.

Отказите за вписване в държавните регистри и може да се обжалват по реда на Административно-процесуалния кодекс.