Заявяване на патент

ИЗДАВАНЕ НА ПАТЕНТ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЕ

Предназначение на услугата

Чрез на административната услуга се придобива право върху патент за изобретение, считано от датата на подаване на заявката. Патентът удостоверява изключителното право на притежателя върху изобретението.

Не се допуска електронно заявяване чрез тази услуга на патенти, които съдържат класифицирана информация.

Изключителното право върху изобретението включва правото на използване на изобретението (производство, предлагане за продажба, търговия с предмета на изобретението, включително внос, използване на предмета на изобретението, както и прилагане на патентования метод), забраната трети лица да го използват без съгласие на патентопритежателя и правото на разпореждане с патента.

Когато патентът е съпритежание на повече от едно лица и между тях не е уговорено друго, изобретението може да се използва от всеки съпритежател в пълен обем, а всички останали права по този закон се упражняват със съгласието на всички съпритежатели.

Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите

1777 Издаване на патент за изобретение

Правно основание

Закон за патентите и регистрацията на полезните модели - чл. 12

Получател на административната услуга

Правото на заявяване принадлежи на изобретателя или на неговия правоприемник. Когато правото на заявяване принадлежи на няколко лица, то се упражнява от тях съвместно. Отказът на едно или на няколко от тях да участват в заявяването или в процедурата по издаване на патента не е пречка останалите да извършват действията, предвидени в закона.

Ако изобретението е служебно, правото на заявяване принадлежи на работодателя или на възложителя, но може да премине върху изобретателя,  в случай че в тримесечен срок от получаване на уведомление от изобретателя за създаването на изобретението работодателят, съответно възложителят, не подаде заявка, освен ако между тях е уговорено друго.

Срок за предоставяне на услугата

Нормативната уредба не съдържа общ срок за предоставяне на услугата. Предвидени са срокове за извършване на отделни действия по предоставяне на услугата. Нормативните срокове са посочени при описанието на процедурата.

Ниво на осигуреност на средствата за електронна идентификация за заявяване на ЕАУ

Нивото на идентификация за услугата в съответствие с чл. 8 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г. е "ВИСОКО".
За достъп до тази електронна услуга е необходима:
1. Регистрация с потребителско име и пароала
2. КЕП (квалифициран електронен подпис)

Език, на който се предоставя услугата

Услугата се предоставя на български език. Приложението, чрез което услугата може да бъде заявена по електронен път, е достъпно и на английски език, но заявката се подава винаги на български език.

Дължима такса за услугата и начини за плащането й

Съгласно Тарифа за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България, размерът на дължимата такса се определя по следния начин:

Такса

Пълен размер

ЮЛ + Л.Г. **

ЮЛ по чл. 5, ал. 1 от ЗПРПМ или

ФЛ Заявител = Изобретател *

ЮЛ по чл. 5, ал. 1 от ЗПРПМ +Л.Г. или ФЛ + ЛГ **

 

За заявяване

40

20

20

10

За патентни претенции за всяка следваща след десетата

20

10

20

10

За претендиране на приоритет за всеки по

20

10

20

10

За проверка на формалните изисквания

40

20

20

10

За предварителна експертиза и проверка за допустимост на заявката – за едно изобретение

150

75

75

37,50

За предварителна експертиза и проверка за допустимост на заявката за група изобретения

180

90

90

45

За проучване и експертиза на заявка за едно изобретение

180

90

90

45

За проучване и експертиза на заявка за група изобретения

180

90

90

45

За публикация в Официалния бюлетин на заявка

70

35

70

35

За разглеждане на искане за ускорена публикация в Официалния бюлетин на заявката

30

15

30

15

 

*  Тарифа за таксите

Чл. 1 (4) (Нова – ДВ, бр.117 от 2002 г., предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 35 от 2007 г.) Таксите за заявяване, експертиза и обжалване на решенията на експертизния отдел по заявките за изобретения, както и таксата за подаване на заявка за полезен модел се заплащат в размер 50 на сто, ако заявителите са  изобретатели, микро- и малки предприятия по Закона за малките и средните предприятия, държавни или общински училища, държавни висши училища или академични научноизследователски организации на бюджетна издръжка.

** В случай на избрана лицензионна готовност приложимите такси се намаляват с 50 на сто

В случай, че таксите са платени за по-ранна PCT заявка, не се дължи такса за заявяване.

Процедура по предоставяне на услугата

Подаване на заявка

За предоставяне на услугата, заявителят подава заявка за издаване на патент по образец. Заявители, които не са установени в Република България или в друга държава-членка на Европейския съюз, в държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, задължително извършват действия пред Патентното ведомство чрез адвокат или представител по индустриална собственост. Когато заявителите са няколко и единият от тях е лице, което има право да извършва действия пред Патентното ведомство, упълномощаването на адвокат или представител не е задължително. В този случай задължително се посочва адрес за кореспонденция в Република България или електронен адрес.

Заявката може да бъде подадена по следните начини:

 • директно в Патентното ведомство на специално обособена за това регистратура;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;
 • чрез комуникационно средство, предаващо факсимиле;
 • по електронен път на електронния адрес за кореспонденция на Патентното ведомство;
 • чрез портала за електронни административни услуги на Патентното ведомство.

Към заявката се прилагат следните документи:

 • пълномощно, когато заявлението се подава чрез адвокат или представител по индустриална собственост;
 • приоритетен документ, когато е претендиран приоритет;
 • декларация за действителните изобретатели, когато заявителят е различен от изобретателя;
 • декларация за лицензионна готовност, ако заявителят е готов да предостави лицензия;
 • документ за платени такси за заявяване, за претенции и за претендираните приоритети, за проверка на формалните изисквания, за предварителна експертиза и допустимост, за проучване и експертиза, и за публикация на заявката.

Когато заявката се подава по електронен път се прилагат сканираните изображения на посочените документи.

Когато заявката е подадена чрез електронна поща или чрез комуникационно средство, предаващо факсимиле или електронно копие, оригиналът на заявката се предоставя на Патентното ведомство в едномесечен срок. В този случай за дата на заявяване се счита датата на получаване на заявката на електронната поща.

За подаване чрез портала за електронни административни услуги на Патентното ведомство се изисква подписване на заявката  с квалифициран електронен подпис. 

Датиране на заявката

След получаване на заявката, тя се регистрира като получена. След това експертът извършва проверка за редовност, свързана с т.нар. „установяване на дата на подаване на заявката”. Експертът проверява  дали са представени:

 • заявление за патент с наименование на изобретението, за което се иска издаване на патент;
 • идентификационните данни на заявителя на български език;
 • описание на изобретението, разкриващо най-малко неговата същност.

При наличието на всички предпоставки, експертът датира заявката, като заявката се вписва във Входящия регистър на Патентното ведомство за заявките за патенти. На заявителя се съобщава писмено входящият й номер и установената дата на подаване.

В случай, че не е налице някоя от предвидените предпоставки, на заявителя се изпраща съобщение, че заявката се счита за неподадена.

Когато заявката е подадена по факса или по електронен път и отговаря на изискванията за датиране, а оригиналът се получи в Патентното ведомство след едномесечния срок,  за дата на подаване се счита датата на получаване на оригиналните документи във ведомството.

Проверка за наличие на класифицирана информация

В едномесечен срок от датата на подаване на заявката, когато заявител е български гражданин с постоянен адрес в Република България или юридическо лице със седалище в Република България, се извършва проверка дали заявката съдържа класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.

Когато заявката е била подадена като заявка за секретен патент и след проверката за наличие на класифицирана информация не е определено ниво на класификация за сигурност, Патентното ведомство уведомява заявителя, че заявката не съдържа секретно изобретение, и изисква изричното му съгласие тя да се разглежда по общия ред. В случай че такова съгласие не бъде получено в тримесечен срок, заявката се счита за оттеглена.

Проверка за платени такси

За всяка заявка с установена дата на подаване се проверява дали е приложен документ за платени такси за заявяване, за претенции и за претендираните приоритети, за проверка на формалните изисквания, за предварителна експертиза и допустимост, за проучване и експертиза, и за публикация на заявката. Ако не е приложен такъв документ, на заявителя се предоставя тримесечен срок за заплащането на тези такси. Ако в този срок таксите не бъдат платени, заявката се смята за оттеглена или заявителят губи правото си на приоритет, ако е заявил такъв и не е заплатил таксата само за това.

Формална експертиза

В едномесечен срок от проверката за наличие на класифицирана информация, ако такава се изисква, или от подаването на заявка от чуждестранен заявител за всяка заявка с установена дата на подаване се извършва проверка за изпълнение на формалните изисквания към заявката.

Ако се констатират недостатъци, заявителят се уведомява за това и му се предоставя тримесечен срок за отстраняването им. Ако заявителят не отговори в този срок или не отстрани недостатъците, се взема решение за прекратяване на производството.

Проверка във връзка с претендиран приоритет

Проверява се дали са представени доказателства с оглед направената претенция за приоритет и дали е платена таксата за направената претенция. В случай, че претенцията за приоритет не е направена съгласно законовите изисквания, заявителят се уведомява за това и му се предоставя едномесечен срок за отговор. Ако заявителят не отговори или възрази неоснователно, се изпраща съобщение, че претенцията за приоритет не е уважена.

Предварителна експертиза и експертиза за допустимост на правната закрила

В тримесечен срок от приключване на формалната експертиза експерт извършва предварителна експертиза на същността на изобретението (както е разкрита в претенциите и описанието). Ако се констатират нередовности, заявителят се уведомява за това и му се предоставя тримесечен срок за отстраняването им. Ако заявителят не отговори в този срок или не отстрани нередовностите, се взема решение за прекратяване на производството.

В същия срок се извършва и проверка за единството на заявката (дали заявката е само за едно изобретение или за група изобретения, които са свързани така, че образуват един общ изобретателски замисъл). При неспазване на изискванията за единство експертът предлага на заявителя в тримесечен срок да раздели заявката. Ако в този срок заявителят подаде самостоятелни заявки за отделените части, за дата на подаване, съответно приоритет на тези заявки се счита датата на подаване, съответно приоритета на първоначално подадената заявка. Ако заявителят не отговори в този срок, възрази неоснователно или не отстрани недостатъците, се взема решение за прекратяване на производството.

В посочения срок се извършва и проверка за допустимост на правната закрила на изобретението. Ако се констатират недостатъци нередовности, заявителят се уведомява за това и му се предоставя тримесечен срок за становище. Ако заявителят не отговори или възрази неоснователно, се взема решение за отказ за издаване на патент.

Публикация за заявката

В Официалния бюлетин на Патентно ведомство се извършва публикация за заявката за патент, непосредствено след изтичането на 18-ия месец от датата на подаване, съответно от приоритетната дата. По искане на заявителя, придружено с документ за платена такса, публикацията за заявката може да бъде извършена преди изтичането на този срок.

Възражения от трети лица

В тримесечен срок от публикацията за заявката всяко лице може да направи писмени възражения относно патентоспособността на заявеното изобретение, подкрепени с доказателства. Лицата, подали възражение, не стават участници в производството по заявката.

Проучване и експертиза по същество

По всяка заявка се проучва състоянието на техниката и се изготвя доклад за проучването, както и писмено становище относно патентоспособността на изобретението.

Докладът, становището относно патентоспособността на изобретението и писмените възражения от трети лица, ако такива са постъпили, се изпращат на заявителя не по-късно от 6 месеца от изтичането на срока за възражения от трети лица, освен в случаите, в които при проучването е намерена конфликтна заявка, когато докладът и становището се изпращат след публикацията ѝ. В тримесечен срок от получаването им заявителят може да внесе промени в заявката и да направи коментар на становището и постъпилите възражения.

Ако е установено, че изобретението не е патентоспособно и заявителят не отговори в срока за отговор, не отстрани недостатъците или възрази неоснователно, се взема решение за отказ за издаване на патент.

Ако е установено, че заявеното изобретение е патентоспособно, но описанието и/или патентните претенции не отговарят на нормативните изисквания, заявителят се поканва да ги коригира в тримесечен срок. Ако в предоставения срок заявителят не направи необходимите корекции, не отговори или възрази неоснователно, се взема решение за прекратяване на производството по заявката.

Ако след проведената експертиза и кореспонденция със заявителя се установи, че изобретението е патентоспособно и са спазени останалите нормативни изискванията, се изпраща писмено съобщение за заплащане на годишните такси и таксите за издаване и публикации на патент. Таксите се заплащат в тримесечен срок от получаване на съобщението, а ако заявителят не плати в посочения срок, таксите могат да бъдат заплатени допълнително в едномесечен срок в двоен размер.

Когато годишните такси и таксите за издаване и публикации на патент са заплатени, се взема решение за издаване на патент. Ако таксите не бъдат заплатени, заявката се счита за оттеглена.

Издаване на патент

В Официалния бюлетин на Патентното ведомство се прави публикация за издаване на патент, непосредствено след изтичането на три месеца от вземане на решението. В едномесечен срок от публикацията се издава патент, а описанието, претенциите и чертежите към патента се вписват в Държавния регистър на патентите.

Промени и оттегляне на заявката, направени от заявителя

Промени в заявката могат да се правят в производство по заявката до вземане на решение. Ако публикацията не е направена и заявителят по собствена инициатива направи промени в заявката, той следва да заплати съответна такса. Промените не могат да излизат извън първоначалното разкритие в заявката.

Заявката за патент може да бъде оттеглена с писмено заявление на заявителя, ако вече не е издаден патент.

Съхраняване на резултата от услугата в електронна форма от Патентното ведомство и начин за достъп до него

Патентно ведомство поддържа Държавния регистър на патентите в електронна форма. Проверка за налични вписвания може да бъде извършена чрез системата BPO online. Патентите се издават във електронен формат и се изпращат на електронен адрес или чрез портала. 

Ред и  срок за обжалване на действията на доставчика на електронни административни услуги 

Компетентен да разглежда жалбите срещу решенията на председателя на Патентното ведомство, с които се потвърждава решението за отказ за издаване на патент, за прекратяване на производството или за обявяване на недействителност на издаден патент е Административен съд – гр. София. Тези решения могат да се обжалват по съдебен ред в тримесечен срок от получаване на решението.

Решенията на Административен съд – гр. София могат да се обжалват пред Върховния административен съд, чието решение е окончателно.

Отказите за вписване в държавните регистри може да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.