Искания за действие на ЕП

ОСИГУРЯВАНЕ НА ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА/ПРАВНО ДЕЙСТВИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ПУБЛИКУВАНА ЗАЯВКА ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТ/ ИЗДАДЕН ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТ

Предназначение на услугата

Чрез реализиране на административната услуга се придобиват правата на временна закрила по  чл. 18  от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ)  за заявка за издаване на европейски патент или правно действие на територията на Република България на издаден европейски патент при условията на чл. 72в от ЗПРПМ, за който е направена публикация в Европейския патентен бюлетин. Правата на временна закрила по чл. 18  при условията на чл. 72в ЗПРПМ възникват от датата на публикация на съобщение в Официалния бюлетин за получения превод, докато правното действие на територията на Република България на издаден/изменен европейски патент възниква от датата на публикация за издаването/изменението в Европейския патентен бюлетин.

За Европейският патент  с правна сила на територията на Република България при съпритежание на повече от едно лица и между тях не е уговорено друго, изобретението предмет на Европейският патент може да се използва на територията на Република България от всеки съпритежател в пълен обем, а всички останали права по ЗПРПМ се упражняват със съгласието на всички съпритежатели.

Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите

2707 Осигуряване на правно действие и права на временна закрила за европейски патенти

Правно основание

Закон за патентите и регистрацията на полезните модели - чл. 72б, ал. 2 и чл. 72в от ЗПРПМ

Получател на административната услуга

Правото на подаване на искане принадлежи на заявителя, на патентопритежателя или на адвокат, или представител по индустриална собственост. Когато правото на заявяване принадлежи на няколко лица, то се упражнява от тях съвместно. Отказът на едно или на няколко от тях да участват в подаването на искането или в процедурата по осигуряване на временна закрила или на правно действие на издаден европейски патент не е пречка останалите да извършват действията, предвидени в ЗПРПМ.

Когато преводът на български език по чл. 72б и чл.72в от ЗПРПМ предоставя обхват на закрила, който е по-тесен от обхвата на закрилата, предоставен със заявката за европейски патент или европейския патент на езика на производството на Европейското патентно ведомство, за автентичен се счита текстът на този превод.

Заявители/притежатели на Европейски патенти, в които Република България е посочена страна, които нямат постоянен адрес или седалище в Република България са длъжни да извършват действия пред Патентното ведомство чрез адвокат или представител по индустриална собственост.

Срок за предоставяне на услугата

Нормативната уредба не съдържа общ срок за предоставяне на услугата. Предвидени са срокове за извършване на отделни действия по предоставяне на услугата. Нормативните срокове са посочени при описанието на процедурата.

Ниво на осигуреност на средствата за електронна идентификация за заявяване на ЕАУ

Нивото на идентификация за услугата в съответствие с чл. 8 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г. е "ВИСОКО".
За достъп до тази електронна услуга е необходима:
1. Регистрация с потребителско име и пароала
2. КЕП (квалифициран електронен подпис)

Език, на който се предоставя услугата

Услугата се предоставя на български език. Приложението, чрез което услугата може да бъде заявена по електронен път, е достъпно на английски език, но искането е задължително да се подава винаги на български език.

Дължима такса за услугата и начини за плащането й

Съгласно Тарифа за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България, размерът на дължимата такса се определя по следния начин:

Такса

Пълен размер

Публикация в Официалния бюлетин на съобщение за получен превод на претенции по заявка за европейски патент на български език

45 лв.

Публикация в Официалния бюлетин на получен превод на описанието, претенциите и чертежите на издаден европейски патент на български език

- до 10 страници - 80 лв.

- за всяка страница след 10-ата по - 10 лв.

Публикация в Официалния бюлетин на съобщение за получен коригиран превод на европейски патент на български език -

45 лв.

Публикация в Официалния бюлетин на коригиран превод на описанието, претенциите и чертежите на европейски патент на български език

- до 10 страници - 80 лв.

- за всяка страница след 10-ата по - 10 лв.

Искане за вписване и публикация в Официалния бюлетин на промени в името и/или адреса на притежателя

50 лв.

Искане за вписване и публикация в Официалния бюлетин на прехвърляне на права

60 лв.

Други промени в правния статус и публикации за тях

20 лв.

 *  Тарифа за таксите

Процедура по предоставяне на услугата

Видове искания свързани с услугата:

 • Т3  -  Превод на описанието и патентните претенции
 • Т4  -  Превод на описанието и патентните претенции към изменен Европейски патент
 • Т5 – Коригиран превод на описанието и/или патентните претенции към Европейския патент
 • Т6 -  Превод на ново описание към Европейския патент след процедура по ограничаване

 

Подаване на искането

За предоставяне на услугата, заявителят/патентопритежателят подава искане за осигуряване на временна закрила/действие на Европейски патент на територията на Република България. Заявители/притежатели на Европейски патенти, в които Република България е посочена страна, които нямат постоянен адрес или седалище и не са установени в Република България, или в друга държава-членка на Европейския съюз, в държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, задължително извършват действия пред Патентното ведомство чрез местен адвокат или представител по индустриална собственост. Когато заявителите са няколко и единият от тях е лице, което има право да извършва действия пред Патентното ведомство, упълномощаването на адвокат или представител не е задължително. В този случай задължително се посочва адрес за кореспонденция в Република България, електронен адрес или по възможност кореспонденцията се води чрез портала за електронни услуги на Патентното ведомство.

Искането може да бъде подадена по следните начини:

 • директно в Патентното ведомство на специално обособена за това регистратура;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;
 • чрез комуникационно средство, предаващо факсимиле;
 • по електронен път на електронния адрес за кореспонденция на Патентното ведомство или чрез портала за електронни административни услуги на Патентното ведомство.

Към искането се прилагат следните документи:

 • пълномощно, когато искането се подава чрез адвокат или представител по индустриална собственост;
 • превод на български език
  • на патентните претенции на публикувана в Европейския патентен бюлетин  заявка за издаване на европейски патент за осигуряване на временна закрила
  • на описанието, патентите претенции и чертежите, когато е приложимо за осигуряване на действие на издаден европейски патент, за който е публикувано съобщение за издаване в Европейския патентен бюлетин    (за целите  на публикация на патентните претенции, описанието и чертежите за издаден европейски патент, преводът е необходимо да бъде осигурен в електронен PDF формат и шрифт „Times New Roman“, размер 9.5, разстояние между редовете „exactly“ 12
 • документ за платени такси за публикация по Тарифата за държавните такси, събирани от Патентно ведомство.  Когато искането е подадено по електронен път се прилагат сканираните изображения на посочените документи.

При подаване чрез портала за електронни административни услуги на Патентното ведомство  се изисква едновременно с подаването подписване на искането  с квалифициран електронен подпис. 

При подаване на искането по факс подателят следва в едномесечен срок от изпращане на факса да представи документите в оригинал.

Проверка на искането

След получаване на искането, то се регистрира като получено.

Извършва се проверка дали Република България е посочена страна за публикуваната заявка/издадения европейски патент като по искане във връзка с издадени европейски патенти дали е спазен срока по чл.72в от ЗПРПМ.

След това се извършва проверка за пълнота и редовност, на документите:

 • искане за осигуряване на временна закрила/за правно действие на издаден европейски патент, включващо
  • наименование на изобретението на български език, за което се отнася  заявката за европейски патент/европейския патент,;
  • идентификационните данни на заявителя на заявката за европейски патента/притежателя ;
  • собственоръчно подпис или КЕП
 • приложения:
  • пълен превод на български език на
   •  патентните претенции
   • описанието, (само за правно действие на издаден патент)
   • чертежите.(само за правно действие на издаден/изменен/ограничен европейски патент, когато има такива)
  • документ за платена такса за публикация по Тарифата
  • пълномощно на адвокат или представител по индустриална собственост

При наличието на всички предпоставки, се осигурява временна закрила по искането/действие на европейския патент на територията на Република България.

Когато искането  е подадено по факса, а оригиналът се получи в Патентното ведомство след едномесечния срок,  за дата на подаване на искането се счита датата на получаване на оригиналните документи във ведомството.

Когато искането  е подадено на електронния адрес на Патентно ведомство, проверката не се изисква представяне на оригинал за целите на стартиране на производството по проверката.

Когато не е спазен срока по чл.72в от ЗПРПМ  и/или Република България не е посочена страна на подателя на искането, се съобщава, че искането е недопустимо и публикация в Официалния бюлетин на Патентно ведомство няма да бъде извършена.

Когато към искането липсва плащане, не са представени всички необходими документи или в представените документи се констатират недостатъци, подателят се уведомява за това като му се предоставя  съответен срок за отстраняването им. Ако в този срок несъответствията не бъдат отстранени, искането се смята за оттеглено и производството се прекратява.

Когато всички изисквания са спазени, но се установи, в искане за осигуряване на правно действие на издаден европейски патент се установи че идентификационните данни на притежателя не са идентични с тези в европейския патент, към датата на публикацията за издаването му и се установи, че промените са настъпили в резултат на вписване в Европейския патентен регистър инициирано пред Европейското патентно ведомство след датата на публикация за издаването на патента на подателят се съобщава, че производството по осигуряване на действие ще продължи непосредствено след като представи  в превод на български език комуникация издадената от Европейското патентно ведомство за вписването и заплати такса по Тарифата.

 

Плащане и проверка на дължими такси

Заплащането на таксите може да бъде направено в касата на Патентното ведомство или по банков път. За дата на плащането се счита:

 • датата на плащането, когато е извършено в касата на Патентното ведомство;
 • датата на нареждане на сумата, когато е извършено по банков път.

Когато плащането е извършено по банков път, към искането се прилага оригинал или копие от платежен документ, придружен с опис, в който трябва точно да са указани номерът на заявката съответно патента, идентификационни данни за заявителя съответно притежателя, основанието по действащата тарифа, по които се извършва плащането, съответната сума, както и идентификационни данни за вносителя на таксите

Когато се констатира, че по искане за временна закрила  не са заплатени таксите за публикация или заплатените такси са в непълен размер  се предоставя тридневен срок за отстраняването им от получаването на уведомлението.

Когато се констатира, че по искане за осигуряване на правно действие на издаден Европейски патент 

 • липсва плащане за публикация подателят се уведомява за констатираните недостатъци като му се предоставя срок за отстраняване до изтичане на тримесечния срок от датата на съобщението за издаване на европейския патент в Европейския патентен бюлетин или до изтичане на тридневен срок от датата на получаване на уведомлението, ако този срок изтича по- късно.
 • плащането  е в непълен размер на подателят се изпраща уведомление за плащане като му се предоставя тридневен срок от датата на получаването на уведомлението

Публикация за получен превод

Когато по искането са изпълнени всички изисквания на подателя се съобщава за това като в случай на искане за осигуряване на правно действие на издаден и публикуван европейски патент се взима решение за това, вписва се Европейския патент в Регистъра на Европейските патенти, поддържан от Патентно ведомство и се изготвя сертификат, който се връчва по съответния ред.

Непосредствено след изпращане на съобщението/решението се извършва подготовка за публикация  и се публикува съобщение за получения превод в първото възможно издание на Официалния Бюлетин.

По отношение на искания за осигуряване на действие на европейски патент където се изисква съгласно ЗПРПМ и публикация на превода на описанието, патентните претенции и чертежите, съответната подготовка за публикация и публикацията се извършва, след като преводът е представен в електронния формат и форма посочени по-горе тук. В тази връзка ако в хода на производството по осигуряване на правно действие на европейски патент подателят на искането се установи, че не е представен превода на описанието, патентните претенции и чертежите в необходимия формат и форма едновременно с решението за осигуряване на действие на европейския патент на подателя се указва това.

Такси за поддържане действието на европейски патент

За поддържане действието на европейски патент на територията на Република България се дължат такси за всяка следваща патентна година след последната платена в Европейското патентно ведомство при спазване на изискванията на ЗПРПМ.

Такса за поддържане действието на европейски патент, станала дължима в двоен размер в двумесечен срок от публикацията на съобщението за издаване на европейския патент, се плаща в Патентно ведомство на Република България в редовния й размер, ако плащането се извърши в този срок, съгласно чл. 141 от Европейската патентна конвенция.

Коригиран превод

Заявителят или притежателят на европейски патент може да подаде по всяко време коригиран превод, като заплати съответна такса за публикация. Патентното ведомство публикува съобщение за получения коригиран превод в официалния бюлетин.

Когато корекциите се отнасят до патентните претенции в заявката за европейския патент, едновременно със съобщението в бюлетина се осигурява достъп до коригирания превод.

Когато корекциите се отнасят до превода на европейския патент, патентът се публикува отново с внесените корекции.

Коригираният превод има действие по отношение на трети лица от датата на публикуване на съобщението.

Съхраняване на резултата от услугата в електронна форма от Патентното ведомство и начин за достъп до него

Патентно ведомство поддържа Регистър на заявките за европейски патенти и европейските патенти в електронна форма. Проверка за налични вписвания може да бъде извършена чрез системата BPO online. Сертификатите за осигуряване на действие на територията на Република България  се издават в електронен формат. 

Ред и  срок за обжалване на действията на доставчика на електронни административни услуги 

Компетентен да разглежда жалбите срещу решенията на Патентното ведомство по искане за обявяване на недействителност на действащ на територията на Република България европейски патент е Административен съд – гр. София. Тези решения могат да се обжалват по съдебен ред в тримесечен срок от получаване на решението.

Решенията на Административен съд – гр. София могат да се обжалват пред Върховния административен съд, чието решение е окончателно.

Отказите за предоставяне на временна закрила по публикувана заявка за европейски патент, правно действие на територията на Република България на европейски патент, вписвания в държавните регистри можат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.