Заявяване на дизайн

РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

Предназначение на услугата

Правото върху регистриран дизайн включва правото на притежателя му да го използва (производство, предлагане и излагане на пазара или използване на продукт, в който е включен или към който е приложен дизайн от обхвата на закрила, както и внос, износ или съхраняване на същия продукт за тези цели), да се разпорежда с него, както и да забрани на трети лица без негово съгласие да копират или да използват в търговската дейност дизайн, включен в обхвата на закрила. То се придобива чрез регистрация на дизайна в Патентно ведомство, считано от датата на подаване на заявка за регистрация. Срокът на действие на регистрацията е 10 години от датата на подаване на заявката. 

Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите

1072 Регистриране на промишлен дизайн 

Правно основание

Нормативното основание на услугата е чл. 10 от Закона за промишления дизайн.

Получател на административната услуга

Получател на услугата може да бъде  авторът на дизайна или неговият правоприемник. Когато правото на заявяване принадлежи на няколко лица, то се упражнява съвместно. Отказът на едно лице или на няколко от лицата да участват в заявяването не е пречка за останалите, ако отказът изричен и е в писмена форма.

Ако дизайнът е служебен, правото на заявяване принадлежи на работодателя или на поръчващия, но може дa премине върху автора,  в случай че в 3-месечен срок от писменото уведомление за създадения дизайн работодателят, съответно поръчващият, не подаде заявка, освен ако между тях е уговорено друго.  

Срок за предоставяне на услугата

Нормативната уредба не съдържа общ срок за предоставяне на услугата. Предвидени са срокове за извършване на отделни действия по предоставяне на услугата. Нормативните срокове са посочени при описание на процедурата по предоставяне на услугата.

Ниво на осигуреност на средствата за електронна идентификация за заявяване на ЕАУ

Нивото на идентификация за услугата в съответствие с чл. 8 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г. е "ЗНАЧИТЕЛНО".
За достъп до тази електронна услуга е необходима: Регистрация с потребителско име и парола

Език, на който се предоставя услугата

Услугата се предоставя на български език. 

Дължима такса за услугата и начини за плащането й

Съгласно Тарифа за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България, размерът на дължимата такса се определя от броя на приоритетите (ако има претенция за такива), от броя на дизайните, за които се иска регистрация, както и от искане за отложена публикация.

Такса

Стойност в лв.

1. Заявяване

40

2. Претенция за приоритет-за всеки приоритет

20

3. Експертиза на заявка:

-

а) за един дизайн

70

б) за всеки следващ дизайн

35

в) за комплект или за композиция

105

4. Регистрация на дизайн

180

5. Издаване на свидетелство за регистриран дизайн

50

6. Публикация в Официалния бюлетин на регистриран дизайн - за всяко изображение

30

7. Отложена публикация в Официалния бюлетин:

-

а) за един дизайн

50

б) за всеки следващ дизайн

25

в) за комплект или композиция

90

Таксата може да бъде платена на каса в Патентното ведомство или да бъде преведена по банков път. Когато заявлението е подадено по електронен път чрез портала на Патентното ведомство, таксата може да бъде заплатена по електронен път чрез системата ePay.

Процедура по предоставяне на услугата

Иницииране на услугата

За предоставяне на услугата, заявителят подава заявка за регистрация на промишлен дизайн по образец. Чуждите физически и юридически лица извършват действия пред Патентното ведомство чрез адвокат или представител по индустриална собственост. Заявители които нямат постоянен адрес или седалище и не са установени в Република България или в друга държава-членка на Европейския съюз, в държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, задължително извършват действия пред Патентното ведомство чрез местен адвокат или представител по индустриална собственост. Когато заявителите са няколко и единият от тях е лице, което има право да извършва действия пред Патентното ведомство, упълномощаването на адвокат или представител не е задължително. В този случай задължително се посочва адрес за кореспонденция в Република България, електронен адрес или по възможност кореспонденцията се води чрез портала за електронни услуги на Патентното ведомство.

Заявката може да бъде подадено по следните начини:

 • директно в Патентното ведомство на специално обособена за това регистратура;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;
 • чрез комуникационно средство, предаващо факсимиле;
 • по електронен път на електронния адрес за кореспонденция на Патентното ведомство;
 • чрез портала за електронни административни услуги на Патентното ведомство.

Към заявката се прилагат следните документи:

 • пълномощно, когато заявлението се подава чрез адвокат или представител по индустриална собственост;
 • приоритетен документ, когато е претендиран приоритет;
 • документ за платени такси.

Когато заявката се подава по електронен път се прилагат сканираните изображения на посочените документи.

Когато заявката е подадена чрез електронна поща или чрез чрез комуникационно средство, предаващо факсимиле или електронно копие, оригиналът на заявката се предоставя на Патентното ведомство в едномесечен срок. В този случай за дата на заявяване се счита датата на получаване на заявката на електронната поща.

За подаване чрез портала за електронни административни услуги на Патентното ведомство не се изисква подписване на заявката  с квалифициран електронен подпис. 

Датиране на заявката

След получаване на заявката, тя се регистрира като получена и се  предава на дирекция „Изобретения и промишлени дизайни“ за извършване на действия по датиране на заявката. В деня, в който дирекция „Изобретения и промишлени дизайни“ получи заявката се извършва проверка за редовност, свързана с т.нар. „установяване на дата на подаване на заявката”. Експертът проверява  дали са представени:

 • заявката за регистрация;
 • името и адресът на заявителя;
 • едно или няколко графични или фотографски изображения, които ясно и пълно разкриват дизайна, за който се иска закрила.

При кумулативното наличие на всички предпоставки, експертът датира заявката, като заявката се вписва във Входящия регистър на Патентното ведомство за заявките за дизайн. На заявителя се съобщава писмено входящият й номер и установената дата на подаване.

В случай, че не е налице някоя от предвидените предпоставки, на заявителя се изпраща съобщение, че заявката се счита за неподадена.

Когато заявката е подадена по факса или по електронен път и отговаря на изискванията за датиране, а оригиналът се получи в Патентното ведомство след едномесечния срок,  за дата на подаване се счита датата на получаване на оригиналните документи във ведомството. Когато заявката е подадена по факс или по електронен път с черно-бели изображения и отговаря на изискванията за датиране, а с оригинала се получат цветни изображения, за дата на подаване на заявката се счита датата на получаването в Патентното ведомство на цветните изображения.

Проверка за платени такси

За всяка заявка с установена дата на подаване се проверява дали е приложен документ за платени такси за заявяване, експертиза и отлагане на публикацията на регистрацията, когато е поискано отлагане. Когато такъв документ не е приложен, на заявителя се предоставя едномесечен срок за отстраняване на този недостатък. До един месец след изтичането на срока таксите могат да бъдат платени в двоен размер. Когато плащането на таксите е извършено по банков път, за дата на заплащане се приема датата, на която е заверена банковата сметка на Патентното ведомство. Когато сметката на Патентното ведомство е заверена след изтичане на срока, но заявителят представи доказателства, че в 3-дневен срок преди изтичане на срока е наредил дължимата сума, се счита, че таксата е платена в срок.

Ако в този срок таксите не бъдат платени, заявката се смята за оттеглена, а заявителят губи правото си на приоритет, ако е заявил такъв.

Формална експертиза

В двумесечен срок от представяне на документа за платени такси се извършва формална експертиза, при която се проверява дали са изпълнени изискванията на нормативната уредба към заявката.

Когато се установят недостатъци, на заявителя се предоставя двумесечен срок за отстраняването им, като за предоставения срок заявителят се уведомява със съобщение.

Ако заявителят не отстрани недостатъците в определения срок, производството се прекратява.

Ако не са установени недостатъци или недостатъците са отстранени в срок се преминава към следващия етап. 

Проверка за връзка с претендирания приоритет

В хода на този етап се проверява дали са представени доказателства с оглед направената претенция за приоритет и дали е платена таксата за направената претенция. В случай, че претенцията за приоритет не е направена съгласно законовите изисквания, тя не се уважава и заявителят се уведомява за това по надлежния ред.

Ескпертиза по същество

В двумесечен срок след изтичането на срока за отстраняване на недостатъците и ако те бъдат отстранени, се извършва експертиза по същество, която включва проверка дали заявеният дизайн отговаря на посочените в закона критерии.

Когато има основание за отказ на регистрация на заявения дизайн, заявителят се уведомява за това, като се посочват всички мотиви и му се предоставя двумесечен срок за възражение. Ако в предоставения срок, заявителят не направи основателни възражения или не ограничи броя на заявките, се взема решение за отказ на регистрацията.

При отказ на регистрацията на част от заявените дизайни, включени в множествена заявка, заявителят се уведомява за това, като се посочват всички мотиви и му се предоставя двумесечен срок за отговор. Ако в този срок заявителят не отговори, не направи основателни възражения или не ограничи дизайните, се взема решение за пълен или частичен отказ на регистрацията.

Когато заявката отговаря на законовите изисквания се преминава към следващия етап-регистрация.

Регистрация и публикуване

Когато се установи, че заявеният дизайн може да се регистрира, на заявителя се изпраща уведомление, като му се предоставя едномесечен срок за заплащане на таксите за регистрация, издаване на свидетелство за регистрация и публикация. До един месец след изтичането на този срок таксите могат да бъдат платени в двоен размер.

Когато таксите са заплатени, се взема решение за регистрация на дизайна и в едномесечен срок се издава свидетелство за регистрация. Ако таксите не бъдат заплатени, заявката се смята за оттеглена.

Отлагане на публикацията на регистрацията

По преценка на заявителя, публикацията на регистрирания дизайн може да бъде отложена за срок до 30 месеца, считано от датата на подаване на заявката, съответно от приоритетната дата. Искането за отлагане на публикацията на регистрацията може да бъде направено само със заявлението за регистрация и трябва да е придружено с документ за платена такса. При множествена заявка искането за отлагане на публикацията може да се отнася само за част от дизайните. Отложената публикация означава, че при решение за регистрация на дизайна, той се вписва в Държавния регистър на промишлените дизайни, но не се предоставя публичен достъп до регистрирания дизайн и до неговото досие.

В официалния бюлетин се публикува съобщение за отлагане на публикацията на регистрирания дизайн, което съдържа идентификационните данни на притежателя на дизайна, датата на подаване на заявката, съответно приоритетната дата, и регистровия номер на дизайна, но без изображения на самия дизайн.

Възможно е да бъде предоставен достъп до дизайна, чието публикуване е отложено въз основа на писмено съгласие от неговия притежател или когато заинтересовано лице докаже, че срещу него е заведено дело за нарушение на дизайна.

Ако заявителят е направил искане за отложена публикация, за да бъде публикувана е необходимо допълнително искане. То се подава от притежателя на дизайна най-късно на 27-ия месец от датата на подаване на заявката, съответно приоритетната дата, и е придружено с документ за платена такса за публикация, а при множествена заявка - документ за платени допълнителни такси съобразно броя на дизайните.

Когато към искането не е приложен документ за платена такса, на притежателя се предоставя едномесечен срок за нейното заплащане, който е в рамките на общия 30-месечен срок. Ако в срока за отложена публикация не е подадено искане за публикация и/или таксата не е заплатена, заявката за дизайн се смята за оттеглена.

Ако  искането за публикация е подадено в срок и таксата за публикация е заплатена, се извършва публикация на регистрацията на дизайна в официалния бюлетин на Патентното ведомство непосредствено след изтичането на 30-месечния срок. В публикацията задължително се посочва и че заявката е съдържала искане за отлагане на публикацията.

Промени в заявката, направени от заявителя

До вземането на решение по заявката заявителят може да я оттегли по отношение на всички дизайни или на част от тях. В заявката не могат да бъдат внасяни промени, освен когато има промяна или трябва да бъде поправена очевидна грешка в името и адреса на заявителя, при условие, че тези поправки не засягат дизайна. 

Съхраняване на резултата от услугата в електронна форма от Патентното ведомство и начин за достъп до него

Патентно ведомство поддържа Държавния регистър на промишлените дизайни в електронна форма. Проверка за налични вписвания може да бъде извършена чрез системата BPO online. Свидетелствата за регистрация се издават само на хартиен носител. 

Ред и  срок за обжалване на действията на доставчика на електронни административни услуги 

Компетентен да разглежда жалбите срещу решенията на председателя на Патентното ведомство, с които се потвърждава решението за отказ на регистрацията, за прекратяване на производството или за пълно или частично заличаване е Административен съд – гр. София. Тези решения могат да се обжалват по съдебен ред в тримесечен срок от получаване на решението.

Решенията на Административен съд – гр. София могат да се обжалват пред Върховния административен съд, чието решение е окончателно.

Отказите за вписване в държавните регистри може да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.